YR kim

YR kim

kobe, Japan / (Art,fashion ,love ,movie,travel) instagram: usa, korea, japan life >@yrk_home my art, design >@yrk_studio