Infographic

My infographic design.
6 23 팔로워
Tỷ lệ họ những doanh nhân làm chủ tịch HDQT các công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE)

Tỷ lệ họ những doanh nhân làm chủ tịch HDQT các công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE)

10 dòng họ lớn nhất thế giới (10 of the Most Common Surnames in the World)

10 dòng họ lớn nhất thế giới (10 of the Most Common Surnames in the World)

Thống kê người Việt Nam sống ở nước ngoài (Statistics of the Vietnamese people living abroad)

Thống kê người Việt Nam sống ở nước ngoài (Statistics of the Vietnamese people living abroad)

Thông tin dòng họ Nguyễn (The informations of Nguyễn)

Thông tin dòng họ Nguyễn (The informations of Nguyễn)

Tỷ lệ các dòng họ ở Việt Nam (Percentage of family in Vietnam)

Tỷ lệ các dòng họ ở Việt Nam (Percentage of family in Vietnam)

209 dòng họ ở Việt Nam (209 family in Vietnam)

209 dòng họ ở Việt Nam (209 family in Vietnam)

Pinterest
검색