در کپنهاک دانمارک Ørestad College

کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در .مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است
IranArchitects3 64 팔로워
Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects   کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است   http://iranarchitects.com/company/559/webert

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است http://iranarchitects.com/company/559/webert

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects   کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است   http://iranarchitects.com/company/559/webert

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است http://iranarchitects.com/company/559/webert

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects   کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است   http://iranarchitects.com/company/559/webert

Project Name: Ørestad College Construction year: 2006 Architect(s): 3XN Architects کالج اورستاد اولین کالجی است که در دانمارک ، چشم انداز آموزشی جدیدی را در مورد سیستمهای تدریس به وجود آورده است http://iranarchitects.com/company/559/webert

Pinterest
검색