Choi Ji Ho

Choi Ji Ho

fat boy, heavy smoker, romantic guy (>.<)