Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그

Chinese Words - Logistics

3 2.12k 팔로워

集装箱 堆场 - Jízhuāngxiāng duī chǎng - kho container - Container Yard

5

挂车 - guà chē - rờ moóc - trailler

5

集装箱 - jízhuāngxiāng - container

4