Jaffray Ko

Jaffray Ko

영어이름 jaffray ko / 일본 이름 高 淸正(たかいきよまさ) 한국 이름 고재필 입니다.