gradation, inside&outside _2015 by su jin kim

gradation, inside&outside _2015 by su jin kim

ink, rise, black, yellow _2015 by su jin kim

ink, rise, black, yellow _2015 by su jin kim

line, black&white _2015 by su jin kim

line, black&white _2015 by su jin kim

clocks, composition, design _2015 by su jin kim

clocks, composition, design _2015 by su jin kim

foil, a reflector _2015 by su jin kim

foil, a reflector _2015 by su jin kim

ink, concept drawings _2015 by su jin kim

ink, concept drawings _2015 by su jin kim

clocks, composition, design _2015 by su jin kim

clocks, composition, design _2015 by su jin kim

note, attitude, icon, design _2015 by su jin kim

note, attitude, icon, design _2015 by su jin kim

collage, paper, concept collage _2015 by su jin kim

collage, paper, concept collage _2015 by su jin kim

tree, grid, space, graphic, design _2015 by su jin kim

tree, grid, space, graphic, design _2015 by su jin kim

Pinterest • 전 세계의 아이디어 카탈로그
검색